il·lustracions: Isaac Claramunt

FemCAT / 2021

Observatori
dels idiomes

Iniciativa pels idiomes

Fer del coneixement dels idiomes estrangers una prioritat de país

Missió

L’Observatori dels Idiomes vol mostrar amb indicadors la diferència entre l’oferta i la demanda de competències lingüístiques.

Amb la Iniciativa pels Idiomes es volen impulsar propostes per millorar l’encaix entre oferta i demanda, augmentar el coneixement d’idiomes i potenciar la competitivitat de les empreses.

COM HO ACONSEGUIREM?

Amb la recerca d’informació sobre indicadors i dades que permetin radiografiar el nivell d’idiomes de la població, la demanda de competències lingüístiques i l’oferta d’idiomes actual.

A.

Quin és el nivell d’idiomes de la població?

Les dades parcials indiquen que hi ha hagut una evolució positiva en el coneixement d’idiomes per part dels joves.

La FP és la gran oblidada: no disposa de pla de llengües i no hi ha cap estudi sobre el nivell d’idiomes dels seus alumnes i graduats.

Les universitats catalanes disposen d'un programa de terceres llengües, però s'ha eliminat el requisit d'acreditar el nivell B2 d'una llengua estrangera per obtenir un títol universitari.

La falta de dades a l’educació reglada, més enllà de les notes d’ESO i selectivitat, dificulta una radiografia més acurada de l’estat actual.

Una transparència més gran del sistema formatiu permetria establir les bases per a un escenari més positiu.

Dades

Font: Departament d’Educació

4t ESO

Puntuació mitjana en anglès a les proves de competències bàsiques

2015

69,3/100

2021

70,5/100

Font: Departament d’Educació

Dades

Font: Canal Universitat

Accés universitat

Puntuació mitjana en anglès a les PAUs

2015

7,1/10

2021

7,23/10

Font: Canal Universitat

Dades

Font: Idescat 2018

Població adulta

Població de +15 anys amb coneixements d’anglès

33,9%

Font: Idescat 2018

B.

Quina és la
demanda d’idiomes?

Gràfic

Font: Informe Infoempleo - Adecco 2020

Idiomes requerits a les ofertes de feina a Catalunya

Anglès

73,11%

Francès

19,57%

Alemany

11,64%

Italià

3,85%

Portuguès

2,93%

Altres

7,29%

Font: Informe Infoempleo - Adecco 2020

Dades

Font: Randstad, 2017

Idiomes i competitivitat

37%

Augment de possibilitats d’accedir al mercat laboral si es coneix un idioma estranger

26%

Ofertes que exigeixen conèixer un idioma estranger

70%

Ocupacions directives i de responsabilitat que exigeixen idiomes

Font: Randstad, 2017

Gràfic

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Infojobs

% d'ofertes de treball que requereixen anglès

2018

48%

24%

15%

2019

49%

25%

20%

2020

38%

21%

28%

  • Entre les que requereixen estudis universitaris
  • Entre les que requereixen cicles Formatius, de Grau Mitjà o Superior
  • Entre les que requereixen batxillerat

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Infojobs

C.

Quina és l’oferta d’idiomes actual?

Dades

Font: Departament d’Ensenyament, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2019

Adults

48.814

Persones estudien idiomes a les 45 escoles oficials d'idiomes

81.464

Persones estudien idiomes en programes de formació per l'ocupació per a persones treballadores ocupades

Font: Departament d’Ensenyament, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2019

Dades

Font: Ministeri d’Educación i Formació Professional, curs 2019-2020

Formació reglada

57%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera a educació infantil - 2n cicle

100%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera a educació primària

100%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera a l’ESO

92%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera al batxillerat

36%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera a la formació professional de grau mitjà

15%

percentatge d’alumnes que estudien primera llengua estrangera a la formació professional de grau superior

Font: Ministeri d’Educación i Formació Professional, curs 2019-2020

D.

Què funciona

L’estudi What works, de l’Observatori dels Idiomes FemCAT, mostra que no hi ha evidència sòlida sobre pràctiques lingüístiques que ajuden a la internacionalització de les empreses, però sí sobre els mètodes pedagògics que poden ajudar a millorar el coneixement de l’idioma.

Dades

‘What works?’ Com ensenyem / Com aprenem

Instrucció explícita

Instrucció planificada, que inclou pràctica guiada, exageració en la vocalització i aprenentatge basat en tasques. Efecte: mitjà, millora de l’aprenentatge especialment en gramàtica i en la identificació natural de paraules.

Mitjançant la tecnologia

Realitat virtual, realitat augmentada, narració digital o altres eines tecnològiques. Efecte: mitjà, positiu en la qualitat de l’escriptura i la millora del vocabulari.

Amb els mòbils

Aplicacions, SMS i altres. Efecte: baix, però desapareixen les limitacions físiques i destaca la millora de la comprensió oral.

METODOLOGIA

Deixant que l’alumnat assumeixi la responsabilitat del seu aprenentatge. Efecte: mitjà, amb l’impacte més gran en la millora de l’expressió oral.

E.

Conclusions

Dades

1.

L’esforç per millorar el coneixement d’idiomes s’ha de fer a tots els nivells: estudis reglats, formació ocupacional i de la població en general.

2.

Cal adaptar l’oferta d’ensenyament d’idiomes a les necessitats i aspiracions de la població de totes les edats i situacions i aplicar les pràctiques més efectives.

3.

No només els coneixements d’anglès són importants: llengües com el francès o l’alemany també són un capital essencial.

4.

Potenciar les llengües estrangeres no vol dir abandonar el català, al contrari, quan les empreses es fan internacionals, mantenir el català els resulta més fàcil. Les persones bilingües tenen més facilitat per adquirir una tercera llengua.

5.

La demanda de coneixement d’idiomes és transversal a tots els llocs de treball. Varia l’eix de competència necessari (entendre, parlar, escriure, llegir) segons professió i lloc de treball, i augmenta la demanda a mesura que ho fa la responsabilitat del lloc de treball.

6.

La demanda d’idiomes per part de les empreses és dinàmica i s’autoregula: per incrementar la competitivitat a través de la internacionalització, cal empènyer dins i fora de les empreses.

F.

Faqs

Més sobre...

Observatori dels idiomes

Un model d’indicadors consistent que serveix de control i de guia sobre l’evolució d’oferta i demanda de coneixement de llengües estrangeres a Catalunya.

Perquè hi ha consens que el coneixement de llengües estrangeres és un element important per a la competitivitat de les empreses, que ara mateix no disposa d’eines que permetin mesurar-ne l’evolució, i en conseqüència no es pot avaluar tampoc l’impacte al país de les mesures que es prenen.

La Iniciativa pels Idiomes neix del compromís de les principals entitats del món empresarial amb la millora del coneixement de llengües estrangeres com a eina de competitivitat de les empreses i de progrés professional de les persones.